Available courses

จิตวิทยาพัฒนาการ
นายนิรุธ มะโนมัยนายสันชัย ศิริสุวรรณ

จิตวิทยาพัฒนาการ

คำอธิบายรายวิชา(ภาษาไทย)

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการสำคัญทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจริยธรรมของบุคคลแต่ละวัย และการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพ

คำอธิบายรายวิชา(ภาษาไทย)

Concepts, theories, and essential principles of basic psychology, human developmental psychology, physical, psychological, emotional, social, and ethical development in each humans developmental stages, and application to daily life and health care

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ(อ.วัจนา สุคนธวัฒน์)
นายสันชัย ศิริสุวรรณนางวัจนา สุคนธวัฒน์

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ(อ.วัจนา สุคนธวัฒน์)

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  ประกอบด้วย  ระบบขับถ่ายปัสสาวะส่วนบนและระบบขับถ่ายปัสสาวะส่วนล่าง  ซึ่งระบบขับถ่ายปัสสาวะส่วนบนจะมีไต  ท่อไต  ทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดแล้วจะได้น้ำปัสสาวะนำไปเก็บไว้ที่ระบบขับถ่ายปัสสาวะส่วนล่างก่อนที่จะนำออกนอกร่างกาย  ส่วนระบบขับถ่ายปัสสาวะส่วนล่างประกอบด้วย  กระเพาะปัสสาวะ  ท่อปัสสาวะ  ต่อมลูกหมาก และอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย    ถ้าบุคคลมีความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะย่อมแสดงว่าการกำจัดของเสียออกนอกร่างกายมีปัญหา  ส่งผลให้เกิดภาวะไม่สมดุลของสารน้ำ  และ อิเล็คโตรไลท์ในร่างกายตามมา  ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขบุคคลนั้นก็จะถูกคุกคามถึงแก่ชีวิตได้ 

การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ใหญ่  ที่มีความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ ประกอบด้วย

  1. การอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต ที่เป็นสาเหตุของการอุดกั้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ ทำให้มีพยาธิสภาพเกิดขึ้น
  2. การกรองปัสสาวะผิดปกติ ได้แก่ การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ  ภาวะไตวาย ที่ส่งผลมาจากการติดเชื้อหรือพยาธิสภาพ ตั้งแต่ก่อนไต ที่ไต และหลังไต แล้วภาวะของโรคไม่ดีขึ้นจนกระทั่งมีผลต่อการทำหน้าที่ของไต จนนำไปสู่ภาวะไตวายในระยะต่างๆ
  3. การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ ได้แก่ ปัสสาวะเล็ด ภาวะที่เกิดจากโรคอื่น เช่น อัมพาตท่อนล่าง  เป็นต้น โดยทั่วไปเป็นผลมาจากโรคอื่นๆ ที่แทรกซ้อนแล้วส่งผลต่อการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1(วริดา)
วริดา นิลธิราชนายสันชัย ศิริสุวรรณนางพรพิมล โคตรณรงค์

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1(วริดา)

เนื้อหาจาก มคอ. (คำอธิบายรายวิชา หรือ scop ย่อ เนื้อหาทที่ทำ)  โดยคลุมดำ ctrl  c 

การวิจัยทางการพยาบาล( ดร. กุสุมาลี โพธิปัสสา)
Gusumalee Pนายสันชัย ศิริสุวรรณ

การวิจัยทางการพยาบาล( ดร. กุสุมาลี โพธิปัสสา)

แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบและวิธีดำเนินการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปการวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิจัย

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3
นางสาวกาญจนา ประสารปรานนายสันชัย ศิริสุวรรณ

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

      แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของ การหายใจ การไหลเวียนเลือด และ น้ำเหลือง  สมองและไขสันหลัง และภาวะล้มเหลวหลายระบบในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง ความตายและภาวะใกล้ตาย   ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี และผลการวิจัยที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง 

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1
นายสันชัย ศิริสุวรรณทัศนีย์วรรณ สกุลแก้ว

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1

แนวคิดและปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วยของบุคคลแต่ละช่วงวัย หลักการพยาบาลแบบองค์รวม บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคลในวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุในภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน เรื้อรัง ความตายและภาวะใกล้ตาย และบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของการดูด การเคี้ยว  การกลืน การย่อย การดูดซึม ขับถ่ายอุจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ผิวหนัง กระดูก  ข้อและกล้ามเนื้อ  ฮอร์โมน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์โดยยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนผสมผสานภูมปัญญาท้องถิ่น เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเองและครอบครัว