วิชาคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์
นางสาวธันทิชา ชะโลธารนายฉัตรชัย ฝรั่งทองนางสาวปทุมรัศมี เอี่ยมแย้ม

วิชาคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์

ความหมายของจริยธรรมและศีลธรรม การวิเคราะห์ทางกฎหมาย การตระหนักและสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หลักเกณฑ์ ข้อจำกัดและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย Meaning of ethics and morals, legal information analysis, awareness and sense of duty, social responsibility, governing law of Thai Traditional Medicine, Criteria, limitation and ethics of health care profession, other laws relating to Applied Thai Traditional Medicine

การดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม
รัตนา ศรีสวัสดิ์

การดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

ระบบสุขภาพในประเทศ การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เคหะพยาบาล การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

ทั้งกาย จิต สังคม และธรรมานามัย  สมาธิเพื่อสุขภาพ การดูแลรักษาแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก