เทคนิคการนำเสนอ
นางสาวปาริชาติ จันทร์เที่ยง

เทคนิคการนำเสนอ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการนำเสนอสื่อประเภทต่างๆ การเตรียมนำเสนอ การเลือกใช้งาน กระบวนการ
การวางแผนงาน การใช้ถ้อยคำ ภาษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาพ แสง เสียง
โดยเน้นการปฏิบัติการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการนำเสนอ การลำดับความคิดและความสำคัญในการนำเสนอผลงาน การพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ เพื่อให้สามารถนำเสนองานต่างๆได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
บุษบามินตรา ดิฐประวรรตน์

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  และกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง